Prostamol uno 320 mg

Prostamol Uno - "Už žádné výmluvy"

Super Prostata-Therapie

Ravimi patsiendi infolehe PDF. Prostamol Uno sisaldab toimeainena serenoapalmi marjade paksekstrakti Serenoae repentis extractummis on uroloogiline eesnäärme ravim. Prostamol Uno't kasutatakse meestel eesnäärme healoomulise mitte vähist tingitud suurenemise I ja II staadiumist tingitud urineerimishäirete raskendatud põie tühjendamine korral.

Eesnäärme healoomulise mitte vähist tingitud suurenemise staadiumite klassifikatsioon Staadiumid Nimetus Kirjeldus I Põie ärrituse staadium -urineerimise algusaeg on viivitusega -urineerimine kestab kauem ja uriinijuga on katkendlik -uriinijuga on nõrk -urineerimine on sage eriti öösel -urinerimisel tühjeneb põis täielikult II Jääkuriini staadium -urineerimine on raskendatud -põis ei tühjene täielikult ja põide jääb urineerimise lõpetamisel jääkuriin.

Patsient tunneb, et põis ei ole täielikult tühjenenud. Eesnäärme healoomulisel suurenemisel võivad olla järgmised sümptomid: - vajadus sagedamini urineerida, eriti öösiti - nõrk Prostamol uno 320 mg katkendlik uriinijuga - tunne, et põis ei ole täielikult tühjenenud - valu urineerimisel - seksuaalfunktsiooni häired Enamus neist sümptomitest Prostamol uno 320 mg suurenenud eesnäärme survest ureetrale e.

Prostamol Uno takistab eesnäärme edasist suurenemist ja seega vähendab survet põiele ning tugevdab uriinivoolu. Prostamol Uno ei pärsi seksuaalfunktsiooni. Ärge võtke Prostamol Uno't kui te olete allergiline ülitundlik : Kui olete serenoapalmi marjade või selle ravimi mis tahes koostisosa de loetletud lõigus 6 suhtes allergiline. Hoiatused ja ettevaatusabinõud Enne Prostamol Uno võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Prostamol Uno vähendab suurenenud eesnäämest tingitud kaebusi, kuid ei vähenda suurenenud eesnääret. Seetõttu külastage oma arsti regulaarselt. Te peate kindlasti pöörduma arsti poole, kui - märkate verd uriinis, - tekib uriinipidamatus väikesekoguseline pidev uriinileke, nn ülevoolupõis - või te tunnete valulikku äkilist urineerimistungi, kuid ei suuda põit tühjendada äge uriinipeetus. Muud ravimid ja Prostamol Uno Koostoimed teiste ravimitega pole teada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Prostamol Uno'l puudub toime auto jutimisele või masinatega töötamisele. Võtke seda ravimit alati täpselt Prostamol uno 320 mg, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Annustamine Võtke 1 kapsel Prostamol Uno't päevas, iga päev samal ajal. Neelake kapsel pärast sööki piisava koguse vedelikuga tervena alla. Ravi kestus Prostamol uno 320 mg kestuse määrab arst ning see sõltub haiguse kulust ja raskusastmest.

Ravi kestus ei ole ajaliselt piiratud. Pidage Prostamol uno 320 mg kestuse üle nõu oma arstiga. Ravi Prostamol Uno'ga on pikaajaline ja regulaarne. Regulaarne manustamine on vajalik ravitoime saavutamiseks. Kaebuste leevenemist võib täheldada 6 nädala möödudes. Ravi maksimaalse toime saavutamiseks võib kuluda kuni 3 kuud. Kui sümptomid ei leevendu vaid süvenevad, tuleb konsulteerida arstiga. Kui te võtate Prostamol Uno't rohkem kui ette nähtud Prostamol Uno üleannustamise juhtumid pole teada.

Kui te unustate Prostamol Uno võtta Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui te lõpetate Prostamol Uno võtmise Kui te lõpetate Prostamol Uno kasutamise, võivad sümptomid uuesti ilmneda. Kui teil on Prostamol uno 320 mg selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Harv võib tekkida kuni 1-l kasutajal st Seedetrakti häired: ebamugavustunne kõhus. Kõrvaltoimetest teavitamine Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti Prostamol uno 320 mg apteekriga Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi. Ärge Prostamol uno 320 mg ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka.

Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. Mida Prostamol Uno sisaldab Iga pehmekapsel sisaldab mg serenoapalmi marjade paksekstrakti 9 - Blisterpakendis 15, 30 või 60 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. Ravimi omaduste kokkuvõtte PDF. Üks kapsel sisaldab mg serenoapalmi marjade paksekstrakti Serenoae repentis extractum 9 - Abiainete täielik loetelu vt lõik 6. Üks kapsel päevas alati samal kellaajal pärast sööki. Kapsel neelata tervikuna piisava koguse veega. Kasutamise kestus sõltub haiguse raskusastmest ja võib olla pikaajaline. Ravitulemuse saavutamiseks on vajalik igapäevane regulaarne kasutamine. Kaebuste leevenemist võib täheldada pärast 6-nädalast ravi.

Maksimaalne ravitoime saabub pärast 3- kuulist ravi. Patsienti tuleb teavitada, et Prostamol Uno parandab ainult patsiendi seisundit, ilma haigust ennast ravimata. Patsient peab seega külastama arsti regulaarsete intervallide järel. Eriti juhtudel kui uriinis esineb verd, tekib nn ülevoolupõis või äge uriini retentsioon. Prostamol Uno't ei kasutata urineerimishäirete dekompensatsiooni staadiumis vt lõik 5. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.

Farmakoterapeutiline grupp: uroloogias kasutatavad ained; teised eesnäärme healoomulise hüpertroofia korral kasutatavad ained. DHT seondub tsütosoolis asuvatele androgeeniretseptoritele, vallandades eesnäärmekoe kasvu. DHT moodustub testosteroonist ensüümi 5-alfareduktaasi aktiveerimise tulemusena. Serenoapalmi marjadel arvatakse olevat antiandrogeenne toime.

Serenoapalmi marjade Prostamol uno 320 mg blokeerib DHT seondumise retseptorile Prostamol uno 320 mg pärsib 5-alfareduktaasi aktiivsust. Eesnäärme healoomulise suurenemise staadiumid Alken'i jaotus Prostamol uno 320 mg Nimetus Kirjeldus I Põie ärritus staadium Pollakisuuria päevane ja Prostamol uno 320 mgsagedane põietühjendus öösel, nõrk uriini vool, põie täielik Prostamol uno 320 mg.

II Jääkuriini staadium Dekompensatsiooni algus, põie ebatäielik tühjenemine, jääkuriin. III Dekompensatsiooni Ülevoolupõis, äge uriini retentsioon, staadium neerude ülekoormatus, hüdronefroos, neerupuudulikkus. Serenoapalmi marjade Prostamol uno 320 mg imendub kiiresti. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas saavutatakse ligikaudu 1,5 tundi pärast manustamist. Täpsemad andmed farmakokineetika kohta puuduvad. Loomuuringud ei näita ägeda või korduva annustamise korral toksilisust.

Teratogeensuse, fertiilsuse, mutageensuse ja kantserogeensuse prekliinilistes uuringutes ei ilmnenud toksilisuse riski. Pakendis 15, 30 või 60 kapslit. Sulge Liitu uudiskirjaga, et saada nõuandeid oma tervise kohta. Nõustun Kliinik. Tutvu tingimustega.

Arsti nõuanded 35 nõustavat arsti 60 nõuannet Allergoloogia Endokrinoloogia 4 Füsioteraapia Gastroenteroloogia Iluravi ja plastiline kirurgia 1 Kehaväline viljastamine Koduõendus 9 Kopsuhaigused Laborimeditsiin Lastehaigused 2 Lasteneuroloogia 1 Loodusravi Meestearst 4 Nahahaigused 2 Naistehaigused 6 Nakkushaigused 75 Neuroloogia 4 Peavalu 1 Perearst 2 Psühhiaatria 7 Psühholoogia 1 Rasedus ja sünnitus 3 Ravimid Prostamol uno 320 mg Reumatoloogia Seksuaalnõustaja Silmahaigused 1 Sõltuvushäired 18 Südamehaigused Suguhaigused Terviseuuringud Toitumine ja ülekaalulisus 1 Üldkirurgia 4 Uroloogia 1 Vaktsineerimine Veresoontekirurgia Foorumi viimased sissekanded Tere Telli Kliinik.

Viimased: Habraste luude haigus on Eestis enamasti tingitud mutatsioonist Kui kiiresti hakkab gripivaktsiin pärast süstimist toimima? Uuring Prostamol uno 320 mg miks seksiisu kaob ning kuidas seda ennetada Rikaste maade elanikke kimbutab tõsine probleem Tasub teada: mida süüa või vältida, kui kurguvalu kimbutab Neli nippi, kuidas kontoris tervislikult toituda Unetehnoloog Kene Vernik: krooniline unevõlg on nagu vähihaigus Südamearst annab nõu: mida teha, kui rahuolekus süda klopib?

Huvitav põhjus, miks sa peaksid oma kohvitassi pesemist vaat et vältima Kaasaegne raamat intiimtervisest, mida eesti naistel oli juba ammu vaja.

Seotud teemad Eesnääre Urineerimishäired. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne koostis. Kliinilised andmed 4. Eesnäärme healoomulise suurenemisega prostata adenoom kaasnevad urineerimishäired.

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6. Erihoiatused ja Prostamol uno 320 mg kasutamisel. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed. Fertiilsus, rasedus ja imetamine. Prostamol Uno'l puudub toime auto jutimisele või masinatega töötamisele. Farmakoloogilised andmed 5. Farmakodünaamilised omadused. Farmatseutilised andmed 6. Abiainete loetelu. Teksti läbivaatamise kuupäev. Ravimiametis kinnitatud märtsis